Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Η επιμελής συγκάληψη του «THE LAST ELECTION 14»Και πριν προλάβουμε να αποκωδικοποιήσουμε το γραμματικό κώδικα που εμφανίστηκε στη δεύτερη φάση της μυστήριας ιστοσελίδας «thelastelection14» (Η τελευταία εκλογή 14), που προκάλεσε το ενδιαφέρον χιλιάδων συνομοσιολόγων και των μεγαλύτερων ερευνητικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο... τελικά η ιστοσελίδα μολύνθηκε! Αν και υπάρχει ακόμα ο σύνδεσμος που μας... οδηγεί σε αυτήν, με την είσοδο μας γίνεται άμεση παραπομπή σε ένα βίντεο στο Υοu Tube που εντέχνως γελοιοποιεί το όλο μυστήριο και απογοητεύει όσους ασχολήθηκαν με αυτό. (Πατήστε στο www.thelastelection14.com για να δείτε!)

Βέβαια, όπως γνωρίζετε οι πιο έμπειροι, σε παρόμοια θέματα που αντιστοίχως ξεφεύγουν αρχικά από το μάτι των μυστικών υπηρεσιών, η συνήθεις τακτικές αποσιωποίησης που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω τρεις: Αδιαφορία των διεθνών Μ.Μ.Ε. (τακτική αποφυγής ενημέρωσης της μάζας), εξαφάνιση των αποδεικτικών στοιχείων ή παρουσίαση τους ως πλαστά και έντεχνη γελοιοποίηση του θέματος εφόσον έχει πάρει ήδη διαστάσεις.

Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένουμε ακόμα καχύποπτοι για τα μηνύματα του «thelastelection14», καθώς η παραπάνω μεθοδολογία τηρήθηκε στη περίπτωσή μας... με τη σειρά και κατά γράμμα! Αρχικά, η σιωπή των Μ.Μ.Ε. ήταν έντονη και ειδικά από τα διεθνή ραδιοφωνικά κανάλια και τις τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με αντίστοιχα θέματα. 

Εφόσον το θέμα πήρε διαστάσεις, πλήθος εντεταλμένων καλοθελητών σε forums και συζητήσεις ενημέρωναν για ομοιότητες με διαφημίσεις νέων ταινιών ή καινούργιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
Χαρακτηριστικά θέματα αποπροσανατολισμού στη περίπτωσή του «thelastelection14» ήταν, το κοινό χρονόμετρο της επίσημης ιστοσελίδας της ταινίας Divergent αλλά και το κοινό φόντο με την ιστοσελίδα του http://gamereading.com , μίας νέας ομάδας κατασκευαστών videogames. Εφόσον ούτε αυτές οι ομοιότητες δεν μπόρεσαν να αποπροσανατολίσουν το κόσμο, ήρθε η τρίτη τακτική, αυτή της έντεχνης γελοιοποίησης. Όσο πιο ηλίθιο θα έδειχνε το βίντεο της χακαρισμένης παραπομπής, τόσο περισσότεροι θα εγκατέλειπαν απογοητευμένοι τις προσπάθειες της αποκρυπτογράφησης του δεύτερου κωδικοποιημένου μηνύματος και τελικά θα έπαυαν να ασχολούνται με το όλο θέμα. Δυστυχώς όμως για αυτούς που μεθόδευσαν τη τρίτη φάση της σελίδας, κάποιοι σαν εμάς δεν «τσιμπήσανε» και κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν μέρος και του δεύτερου μηνύματος!


Ένα ακόμα μήνυμα προειδοποίησης, όπως θα δείτε αν ακολουθήσετε και εσείς τη παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, μεταφράστε στο http://www.bing.com/translator το γραμματικό κώδικα από ''Αυτόματο συντονισμό'' σε ''Γλώσσα Αϊτής''. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το νέο ακαταλαβίστικο κώδικα, τοποθετήστε τον στο πρώτο κελί και μεταφράστε τον από ''Γλώσσα Αϊτής'' σε ''Αγγλικά''. 

Στη νέα μετάφραση, θα δείτε μερικές λέξεις και κάποιες προτάσεις, αρκετά σχετικές και με το στίγμα αλλά και με την προειδοποίηση του δυαδικός κώδικα:

F O F F R AND D S F R X X J H W I D N T O L H D AND N Y P U (B) (G) (F) (F) (B) (C) (C) W Q. A U X L T R H B N Q W AND Q R G I AND T H G G C S A U I D Y J K X W AND A DOCTOR YOU A U FORM You P I M D Q TWO U To W N R Y D X L X And N Q S R O S I X Y K And I I F I S F And S L And D C C D T N And X And W R Q D F I A U S T L And D Like That ... I O N R G T I And L Y C O P G X R MESSAGE I (AND) AND (F) YOU IN THE W AND L R N N OF F O X Q X V V B H O J K J A U B Q C AND EVEN B F W F I R L S AND D A U S R I P U K S I L R C IT OR EVEN AREA OF F F Q N L D B L I L A U YOU EVEN B X C AND D R C O ON X OF D I H H I WAS A U R T R Y A U W K G G S T I O S P U P U C AND P Q C F Q O N G B AND AND N L AND J L D D W W F A Q X T AREA OF P I M I A U G P U W FOR PEOPLE TO GO TO DO THE I X Y S N F T J A U G WE ARE IN TO D I AM W, H Y O S T P U N L B W G R N G Q W T H A AND (B) L AND (F) T A U FOR AREA AND F D AND L G AND D T N L S N X H A U D L R A U AND Me (D) (C) (D) (D) ' B And N B And And T F X X Q (D) X T D J I H Q (H) (G) (G) And (F) And (B) And R N And X X H And N O I Am In And (C) And (G) To Do The Same In Yours D M W H To P U For C And B N G S B I B T R C And G C And J M T G L AND T Y S P U L IN ONE L (F) G P U N H Q ONE. I D X B FLU AND W OF G P U (C) AND (G)

Σε άλλους συνδυασμούς γλωσσικών μεταφράσεων βασισμένους στην αγγλική Αϊτής, έχουμε ακόμα δύο εκδοχές με κρυμμένες προτάσεις που σβήνουν κάθε σκέψη ερασιτεχνισμού ή φάρσας. 

Πρώτη εκδοχή: F O F R AND D Y F R V X X J H W J V D N T O L H D P Y N B G F F B T O YOU LIKE THAT ... C CV U X L T R H B N LIKE THAT ... YOU R AND Q G M T AND H T G C S U I D Y AREA I THE AREA OF K X YOU THE THE Y YOU U YOU P I D Like That ... Area Of U W N R Y D S X L X And N Q Y R O Is O I X K I Y J F I S F U And J L And D D Area Of V C C T N The The Q X D W R F I U S T L D Q And I O N R G T I And L C A Sked Q P G X R L I AND SHOWS ME YOU THE V D W L R AREA EXTENSION X U F O Q X V V B H O J K J U B Q C AND O B F W F I R L J AND D U U I R J P K Y I L R C L O AREA OF AREA OF F N F Q L D B L I L U O B X C AND D R C O V O X AREA OF D I H I H T U R T Y R U YOU K T G J I O J P P V C P Q C N S F Q. OH G B AND AND N L AND J L D D W W K F Q X T AREA OF P I J U T P YOU SOME F I X Y S N F T S J U RG D S I Y H W O V S T P N L B W G R N G Q W T H O THE THE V L B SHOWS ME T U K AREA SHOWS ME D S AND L THE G D T N AREA OF L S N X H U K D L R U I K I D V K C D D B AND N B AND AND T F X X Q D X T D J I H Q H G G THE EARTQUAKE S R THE F B N AND X X H AND N O I AREA AND THE CV G O F D M W H K P K U C A B N T I B I B T R C U AND G S C I O S AND J T G L THAT IS LOCATED NEAR S T Y Y P L V W V LOT TO DO G P N H Q W I D X B U YOU THE AREA OF G P CV I G

Δεύτερη εκδοχή: FOFR YOU LIKE THAT ... AND DYFRVXXJHWJVDNTOLHDPY NBGFFBTO C CV UXLTRHBN LIKE THAT ... AND YOU R QGMT AND AREA I HTGCSUIDY THE AREA OF THE THE Y kx YOU YOU YOU PID U Like That ... And Area Of UWNRYDSXLX NQYRO Is OIXKIYJFISFU DD and JL and Area Of The VCCTN The QXDWRFIUSTLDQ and IONRGTI and LCA Sked QPGXRLI Shows ME aND YOU THE VDWLR AREA EXTENSION aND XUFOQXVVBHOJKJUBQC OBFWFIRLJ DUUIRJPKYILRCLO aND AREA OF AREA OF FNFQLDBLILUOBXC DRCOVOX aND AREA OF YOU DIHIHTURTYRU KTGJIOJPPVCPQCNSF Q. GB OH aND aND aND NL JLDDWWKFQXT AREA OF YOU PIJUTP summit FIXYSNFTSJU RG DSIYHWOVSTPNLBWGRNGQW THO THE ME THE VLB Shows Shows tuk AREA AND ME DS L GDTN THE AREA OF LSNXHUKDLRUIKIDVKCDDB NB AND AND AND THE TFXXQDXTDJIHQHGG EARTQUAKE SR AND THE FBN XXH AND AREA AND THE CV Noi GOFDMWHKPKUCABNTIBIBT RCU AND GSCIOS AND JTGL THAT IS LOCATED Near STYYPLVWV LOT TO DO GPNHQWIDXBU YOU THE AREA OF SPAIN GP CV

Και οι τρεις εκδοχές των μερικών μεταφράσεων που σας παρουσιάσαμε, μας μεταφέρουν ένα μήνυμα από έναν επιστήμονα (AND A DOCTOR YOU) πιθανόν τον Dr.Covox, που μας ενημερώνει (FORM You) για μία τοποθεσία που του έδειξαν στην Αλάσκα(AND SHOWS ME) και είναι το σημείο Χ σε μία επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό (EXTENSION X U F O) ή έναν πιθανό σεισμό (THE EARTQUAKE) που θα εντοπιστεί κοντά (THAT IS LOCATED NEAR) σε μία περιοχή στην Ισπανία (THE AREA OF SPAIN). Μία περιοχή σωτηρίας, που μέσα από αυτό το μήνυμα (MESSAGE) (OR EVEN AREA OF) να προτείνεται στους ανθρώπους ως καταφύγιο! Να πάνε εκεί, (FOR PEOPLE TO GO TO DO THE) για να τους συναντήσουν εκεί μέσα (WE ARE IN TO) και να προτείνουν το ίδιο σε όλους εμάς (To Do The Same In Yours). Η πιθανή τοποθεσία ίσως να βρίσκεται στη λέξη «ΜΑR FIFTEEN» που τελικά δεν σημαίνει «Μάρτιος του 2015» αλλά «Mid Atlantic Range 15», μία περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού στις Αζόρες, δυτικά της Ισπανίας, στις συντεταγμένες 39.814497, -24.151764 .

Ίσως μέσα από αυτό το άρθρο να καταφέραμε να σας λύσουμε κάποιες απορίες. Ίσως να σας δημιουργήσαμε ακόμα περισσότερες. Όμως για ένα πράγμα να είστε σίγουροι! Αν η προειδοποίηση που λάβαμε είναι αληθινή και δεν λειτουργήσουν σωστά οι μηχανισμοί της παγκόσμιας συγκάλυψης, τον ερχόμενο Μάρτιο (του 2015), η αλήθεια θα μας αποκαλυφθεί. Ειδικά αν το μέγεθος της «απειλής» είναι τεράστιο! Να είστε προετοιμασμένοι...

Πηγή:  thesecretrealtruth 
www.awakengr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου